Základní informace o mateřské škole

Oficiální název: Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitelka školy: Miroslava Jebavá

MŠ sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Zřizovatel : Město Vrchlabí

Stažení přihlášky do MŠ


    Provozní doba MŠ: 6,30 – 16,30                   Počet tříd: 3 třídy

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338,IČO 71005951, Miroslava Jebavá, ředitelka

 


O děti se starají

 

ředitelka : Miroslava Jebavá – SpgŠ, defektologie

zástupkyně: Ivana Votrubcová – Gymnázium, SpgŠ

učitelka: Ilona Mejsnarová – SpgŠ

učitelka: Drahuše Pašková – SpgŠ, logopedický kurz

učitelka: Jana Dejmková – SpgŠ

provozní ŠJ: Hana Klímová – Střední ekonomická škola

ved. kuchařka: Libuše Koptíková – vyučena v oboru

pomocná kuchařka: Vendula Brothánková – střední škola s maturitou

školnice: Leona Goldmannová – vyučena v oboru

topič: Jiří Koptík – vyučen v oboru

Platby

2016/2017

 Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy

                                  v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně)

Číslo účtu: ČSOB – 181998761/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Školné:  440,00 Kč/měsíc

Bezplatně se v mateřské škole vzdělávají děti v posledním ročníku MŠ (pouze 12 měsíců – ne děti s OŠD, které již tuto dobu vyčerpaly) a děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí nebo snížení úplaty za vzdělávání. Školné je splatné nejpozději do 15. následujícího měsíce.

Částka za stravné:

děti do 6 let

dopolední svačina       6,00 Kč

oběd                         17,00 Kč

odpolední svačina       6,00 Kč

celkem: 29,00 Kč

děti, které dovrší ve školním roce 2015/2016 7 let  (děti s OŠD)

dopolední svačina       7,00 Kč

oběd                         20,00 Kč

odpolední svačina       7,00 Kč

celkem: 34,00 Kč

Splatnost do 20. dne předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu odebírat.

Se stavem přeplatků a nedoplatků budete seznámeni na nástěnce v šatně pod číslem dítěte nebo u provozní školní jídelny každou středu od 12,00 do 16,00hod. v kanceláři ŠJ.

Jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za stravování v MŠ dle § 123 ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o předčasném ukončení docházky do MŠ.

 

Odhlašování dětí nejpozději ráno do 7,30 hod.

Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00hod. ve ŠJ (pouze 1. den)

Podrobnější informace u provozní ŠJ paní Klímové nebo telefonicky na čísle: 499 421 637

 

JÍDELNÍ LÍSTEK MŠ

Označování alergenů v jídle

 

ms-labska-jidelni-listek