Organizace a podmínky testování v MŠ

1. Způsob rozsah a podmínky testování dětí v mateřské škole

Osobní přítomnost dítěte v mateřské škole bude s účinností od 12.4.2021 možná pouze pokud dítě podstoupilo v prostorách Mateřské školy, Vrchlabí, Labská 338 (dále jen MŠ) preventivní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Povinnost testování je jednoznačně stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021.

V případě, že zákonný zástupce povinné testování odmítne, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ.

Výjimky z preventivního testování:

 1. a) Výjimku mají děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Zákonný zástupce je povinen výjimku doložit potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (sken sms zprávy či jiné potvrzení). Potvrzení předloží první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ a podepíše čestné prohlášení.

2. Organizace testování v prostorách MŠ

MŠ bude zajišťovat testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí testu, který lze použít laickou veřejností.

Každé dítě si test provede samo nebo bude testováno svým zákonným zástupce za přítomnosti určeného zaměstnance MŠ 2x týdně. Testováno nebude dítě, jehož zákonný zástupce doloží potvrzení výjimky z preventivního testování.

Testování dětí proběhne v šatnách I. a II. třídy v pondělí a ve čtvrtek nebo 1. den osobní přítomnosti dítěte v MŠ od 6,30 – 8,00hod.

3. Povinnosti zákonných zástupců

 • po vstupu do MŠ provést dezinfekci rukou
 • v prostoru uřčeném pro testování provést či dozorovat samotestování svého dítěte vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo vždy první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ za přítomnosti pověřeného zaměstnance MŠ
 • řídit se pokyny pověřeného zaměstnance MŠ
 • vyplnit Protokol o provedení preventivního testu nebo podepsat čestné prohlášení o neprovedení preventivního testu
 • do doby zjištění výsledku testu omezit na minimum kontakt s ostatními osobami
 • vyčkat na oznámení výsledku testu pověřeným zaměstnancem MŠ
 • dále postupovat podle výsledku testu.

Protokol o provedení testu ke stažení (PDF)

4. Pověřený pracovník MŠ pro testování dětí:

 • vyzve zákonného zástupce do testovací místnosti a předá Protokol o provedení preventivního testu a testovací sadu
 • převezme od zákonného zástupce vyplněný protokol a zhotovený test dítěte,
 • vyzve zákonného zástupce s dítětem k opuštění místnosti,
 • provede odečet a zjištění výsledku testu u dítěte,
 • doplní výsledek testu do protokolu, podepíše a založí,
 • zaznamená výsledek testu do seznamu dětí,
 • oznámí výsledek testu zákonnému zástupci,
 • provede řádnou a pečlivou likvidaci použitého testu,
 • provede dezinfekci místa.

5. Likvidace použitých testů

 • likvidaci použitých testů zajišťuje školnice
 • použité testy se ukládají do zvláštní nádoby s plastovým pytlem  o min. tl. 0,2 mm
 • po ukončení testování je provedena dezinfekce zavázaného plastového pytle z vnější strany a je odnesen do popelnice na směsný odpad mimo budovu MŠ

6. Vyhodnocení testů

Negativní výsledek: dítěti je povolena osobní přítomnost v mateřské škole a účastní se prezenčního vzdělávání

Pozitivní výsledek: zákonný zástupce s dítětem:

 • bezodkladně opustí MŠ a ihned kontaktuje jeho ošetřujícího lékaře
 • podstoupí s dítětem RT-PCR test a výsledek oznámí v MŠ

7. Povinnosti ředitelky školy

 • zajistí vhodné prostory pro testování
 • průběžně kontroluje průběh testování  a dodržování všech platných pokynů a pravidel
 • vede evidenci o testovaných dětech i o dětech, na které se vztahuje některá z výjimek
 • dodržuje nařízení o zpracovávání osobních údajů dětí i zaměstnanců školy

Ve Vrchlabí 9.dubna 2021

Miroslava Jebavá
ředitelka MŠ, Vrchlabí, Labská 338

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.