Platby

Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy nebo v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně)

Číslo účtu

ČSOB
181998761 / 0300

Variabilní symbol

osobní číslo dítěte přidělené v MŠ

Školné

450,- Kč/měsíc

Děti, které dosáhnou pátého roku věku se od následujícího školního roku vzdělávají v mateřské škole bezúplatně a také děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí úplaty (sociální znevýhodnění, zdravotní postižení).

Stravné
děti do 6 let

Dopolední svačina

8 ,-

Oběd

20 ,-

Odpolední svačina

8 ,-

Celkem

36 ,-

Stravné – děti, které ve šk. roce 2021/2022 dovrší 7 let (děti s OŠD)

Dopolední svačina

9 ,-

Oběd

23 ,-

Odpolední svačina

8 ,-

Celkem

40 ,-
  • Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00 hod. ve ŠJ (pouze 1. den).
  • Stravné je nutné uhradit nejpozději do 20. předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu odebírat. Školné do 15. stávajícího měsíce.
  • Přeplatky a nedoplatky rodiče zjistí na nástěnce v šatně pod číslem dítěte nebo se mohou informovat u provozní ŠJ každou středu od 12 – 16 hod. v kanceláři ŠJ (boční vchod do budovy mateřské školy – z hlavní ulice).
  • Školné o letních prázdninách 2022:                                        červenec – 24,00Kč                                                                         srpen – 354,00Kč 
  • V měsíci, ve kterém je dětem zakázána osobní přítomnost v mateřské škole, se školné neplatí (školné hradí pouze děti jimž je umožněno Mimořádným nařízením mateřskou školu navštěvovat) 

Aktuálně

Fotografie naleznete průběžně v galerii.

Týdenní plány pravidelně k nahlédnutí

Milí rodičové,
v sekci Pro rodiče -> Týdenní plán můžete pravidelně nahlížet, jaké činnosti máme v konkrétním týdnu s dětmi naplánované a na co se mohou těšit. Zápis je aktualizován každý týden v pondělí/úterý.