Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( ŠVP PV)

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Obsah ŠVP PV s motivačním názvem

KRAKONOŠOVA ZAHRÁDKA“

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 2. Obecná charakteristika školy

 3. Podmínky vzdělávání

  1. Materiální

  2. Životospráva

  3. Psychosociální podmínky

  4. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

  5. Podmínky vzdělávání dětí se SVP

  6. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

  7. Hygienické podmínky a bezpečnost

 4. Organizace chodu mateřské školy

 5. Řízení školy

 6. Personální zajištění

 7. Vzdělávání učitelek

 8. Spolupráce s rodiči

 9. Další spolupráce

 10. Nadstandard

 11. Organizace vzdělávání

  1. Podmínky přijímání dětí

  2. Uspořádání tříd

  3. Rozvrh režimových činností

 12. Charakteristika vzdělávacího programu

 13. Vzdělávací obsah – integrované bloky

 14. Evaluační systém

Přílohy:

Hodnocení realizovaného integrovaného bloku pomocí dílčích vzdělávacích cílů z RVP PV

Hodnocení dítěte

Oblasti evaluace a hodnocení

1

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 samostatný právní subjekt. Od 1.1.2005 zapsána do rejstříku škol a školských zařízení.

Ředitelka MŠ: Miroslava Jebavá

Název: Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Adresa: Mateřská škola, Labská 338, Vrchlabí 543 01

E-mail: msvrchlabi.labska@seznam.cz

www stránky: www.msvrchlabi

Telefon: 499 421 637, 731 745 184

MŠ sdružuje: Mateřskou školu a školní jídelnu

IČO: 71005951

IZO: 107588625

Bankovní spojení: ČSOB – č. Účtu 181998761/0300

Pověřenec: Mgr. Pavla Marková, MBA

E-mail: pavla.mark@gmail.com

tel.: 724 144 895

Zřizovatel: Město Vrchlabí

Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00278475

Telefon: 499 405 311

Starosta: Ing. Jan Sobotka

2. Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v historické budově téměř v centru města na pravém břehu řeky Labe. K původní budově byla dodatečně přistavěna tělocvična se skladem hraček na školní zahradu. V poslední době je naší snahou budovu je naší snahou budovu opravit dle historické fotodokumentace. Proběhla výměna oken, celková oprava fasády a nově je natřená i střecha. Také na školní zahradě probíhají rekonstrukce. Vznikají nové dopadové zóny a úprava zeleně.

Charakter budovy: Starší dvoupatrový objekt, který je přizpůsoben provozu MŠ

Suterén: Sklepy

Plynová kotelna

Přízemí: I. třída

Šatny dětí

Kuchyň s jídelnou

Kancelář provozní pracovnice ŠJ

První patro: II. třída s vlastním hygienickým zařízením

III. třída s vlastním hygienickým zařízením

Tělocvična

Druhé patro: Ložnice pro děti z II. III. třídy

Relaxační místnost pro děti s menší potřebou spánku

Kancelář ředitelky mateřské školy

Půdy

Zahrada: Zahrada je účelně vybavena pro pohybové aktivity dětí houpačkami, průlezkami, skluzavkou, pružinovými houpačkami, pískovištěm a vybavením pro míčové hry

3. Podmínky předškolního vzdělávání

3.1 Materiální – mateřská škola je zřízena v historické budově. Prostory tříd jsou vybaveny efektivně s ohledem na omezené prostorové možnosti. Třídy jsou zařízeny vkusným dětským nábytkem a doplněny množstvím hraček i didaktických pomůcek k rozvoji a vzdělávání dětí. Vše je uzpůsobeno potřebám dětí k podpoře jejich samostatnosti.

V posledních letech byla vybudována nová ložnice pro děti I. třídy a dovybavila se relaxační místnost pro děti novým zařízením. Rozšířily se také úložné prostory v dětských šatnách a ve druhém patře prostory pro skladování ložního prádla. Průběžně se vyměňují nevyhovující podlahové krytiny za nové. Modernizují se umývárny pro děti i vybavení jídelny. Velkých změn se dočkala i školní zahrada – instalace bezpečných dopadových ploch, které omezily prašnost a nové hřiště od firmy 4SOFT.

Nepřehlédnutelná je nová fasáda budovy.

3

3.2 Životospráva – v mateřské škole je průběžně dodržován spotřební koš.

Je dbáno na vyváženou stravu, vhodnou pro děti předškolního věku.

Sleduje se výskyt alergenů ve stravě. Alergickým dětem jsou nabízeny vhodné alternativy potravin.

V průběhu dne je zajištěn pitný režim – děti mají nápoje volně k dispozici.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku – činnosti jsou přizpůsobovány rozmarům počasí.

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány stanovené intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Vedeme děti ke zdravému způsobu stravování.

3.3 Psychosociální podmínky – dětem je poskytována možnost poznávat nové hodnoty: nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost mezi dětmi, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné děti i dospělé.

Připravujeme děti na život v multikulturní společnosti a na toleranci a porozumění pro různé kulturní komunity.

Snažíme se o bezproblémové zařazování dětí cizinců do kolektivu a jejich adaptaci na nové prostředí.

Respektujeme individuální potřeby dětí v průběhu celého dne. Vedeme děti k dodržování pravidel chování, která jsou pro děti závazná a pomáhají jim nastavit žádoucí hranice chování a jednání.

Podporujeme postupnou adaptaci dětí na prostředí mateřské školy v součinnosti s rodiči.

Pro hru využíváme motivačních koutků pro zachování přiměřeného soukromí při hře.

3.4 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let – ve třídě, kde se vzdělávají děti mladší tří let, se snažíme i nadále udržet počet dětí na maximu 16 dětí. Většinu dne je s dětmi stabilní učitelka, která si rozšiřuje vzdělání v rámci DVPP pro výchovu a vzdělání dětí

této věkové skupiny. V průběhu dne s dětmi pomáhá školnice (přechodové činnosti, oblékání, hygiena…) a učitelky z II. a III. třídy (pobyt na zahradě, ranní scházení a odpolední rozcházení dětí. Snažíme se pro děti vytvářet příjemné, rodinné prostředí. Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor věnujeme volné hře dětí. Ve vzdělávání převládají spontánní činnosti nad řízenými. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace) Pro pobyt venku převážně využíváme školní zahradu.

Při plánování vzdělávání i nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost

 • časová nenáročnost

 • známe prostředí

 • smysluplnost a podnětnost

 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

4

Maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení

 • spontánní sociální učení (nápodoba)

 • prožitkové učení

 • učení hrou a činnostmi

Pro děti ve věku od dvou let doporučujeme rodičům příchod do mateřské školy po 8 hodině, kdy již děti přijímá jejich paní učitelka. Nemáme pevně stanovenou hodinu, vždy se s rodiči domlouváme individuálně. Při adaptaci na prostředí mateřské školy doporučujeme rodičům, zvážit délku pobytu v MŠ tak, aby nebyl pobyt uměle prodlužován. V prvních dnech pobytu v MŠ doporučujeme přivádět dítě pouze na dopoledne – pokud to je možné.

3.5 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy, která také s dětmi individuálně pracuje na odstranění oslabených řečových funkcí

v rámci logopedického klubu, který probíhá každý den po obědě.

Ředitelka školy pověřuje jednotlivé učitelky sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci dětí.

Mateřská škola intenzivně spolupracuje s PPP a SPC v Trutnově. Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky pro stimulaci vzdělávacího potenciálu všech dětí v různých oblastech. Se vzděláváním dětí s přiznanými PO a dětí s OŠD využíváme podpory školního asistenta, který pomáhá dětem zvládat zadané úkoly tak, aby byly motivované pro další činnosti a zažívaly pocit uspokojení ze zvládnuté činnosti.

3.6 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných – dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, ale podporujeme všechny projevy a známky nadání. V případě, že se jedná o výrazné projevy nadání doporučujeme rodičům konzultaci ve školském poradenském zařízení. Na základě vyšetření a vypracovaného doporučení zpracovává mateřská škola PLPP, podle kterého postupujeme.

3.7 Hygienické podmínky a bezpečnost – V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale flexibilní a umožňuje měnit a organizovat jednotlivé činnosti během dne podle aktuálních potřeb dětí.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouhou dobu venku na čerstvém vzduchu s ohledem na rozmanitosti přírodních podmínek.

5

Poskytujeme dětem dostatek volnosti a pohybu v prostorách MŠ i venku. Dbáme na bezpečnost dětí – děti jsou seznámeny s bezpečností v budově i při pobytu venku (zápis o seznámení s bezpečností je zaznamenán v třídních knihách jednotlivých tříd). Při pobytu venku je dodržován povolený počet dětí na jednu učitelku. Všichni zaměstnanci jsou každý rok proškoleni v BOZP a PO bezpečnostním technikem. Je vypracována řádná dokumentace.

4. Organizace chodu mateřské školy – V čele mateřské školy jako samostatného právního subjektu stojí ředitelka školy, která zodpovídá za plnění úkolů organizace.

Zaměstnanci školy: Ředitelka školy

Učitelka pověřená zastupováním (v nepřítomnosti řed.)

Další pedagogické pracovnice 4

Provozní zaměstnanci 5

Organizační schéma mateřské školy:

Ředitelka MŠ: Miroslava Jebavá

Učitelka pověřená zastupováním: Jana Dejmková

Učitelky: Ilona Mejsnarová

               Drahuše Pašková

               Libuše Langnerová

               Milada Jindřišková

Školní asistentka: Jana Šnajdrová

Školnice: Leona Goldmannová

Provozní ŠJ: Hana Klímová
Vedoucí kuchařka: Libuše Koptíková
Pomocná kuchařka: Jana Hřebačková

Topič: Jiří Koptík

5. Řízení školy
Mateřská škola sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu. Pracuje jako samostatný právní subjekt. Všichni zaměstnanci jsou podřízeni ředitelce školy, která odpovídá za chod celé příspěvkové organizace. Pouze účetní není zaměstnancem školy, ale pracuje na základě mandátní smlouvy. Všichni pracovníci školy mají jasně vymezeny úkoly, které jsou popsány v náplních práce.

Ředitelka školy kontroluje plnění zadaných úkolů a průběžně hodnotí výsledky na
pedagogických a provozních poradách. V mateřské škole je vypracován systém kriterií k odměňování zaměstnanců a dle finančních možností efektivně plněn. Zaměstnanci školy pracují jako tým, ve vzájemné spolupráci.

6. Personální zajištění
V mateřské škole pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří se nadále vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a provozní zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním.

Pedagogové:
Miroslava Jebavá ředitelka školy – SPgŠ, UHK – Rozšiřující studium speciální pedagogiky

Jana Dejmková učitelka – SpgŠ

Ilona Mejsnarová učitelka – SPgŠ

Drahuše Pašková učitelka – SPgŠ, logopedický kurz

Milada Jindřišková učitelka – SpgŠ, UHK – Rozšiřující studium speciální pedagogiky

Libuše Langnerová učitelka – Gymnázium, SPgŠ

Jana Šnajdrová – školní asistent

Dle potřeby zaměstnáváme chůvu k nejmladším dětem

Provozní zaměstnanci:

Libuše Koptíková hlavní kuchařka – SOU – vyučena v oboru

Jana Hřebačková – pomocná kuchařka – SŠ

Hana Klímová provozní pracovnice školní jídelny – SEŠ

Leona Goldmannová školnice – SOU

Jiří Koptík topič – SOU – proškolen v oboru

7. Vzdělávání učitelek

Všechny učitelky se nadále průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se zaměřuje na logopedickou prevenci, integraci a inkluzi, začleňování cizinců, přípravu na ZŠ se zaměřením na snížení počtu OŠD, otázky prevence patologických jevů v MŠ.

Pro další vzdělávání pedagogů jsou v mateřské škole vytvořeny vhodné podmínky. Ředitelka školy projednává s pedagogy na pedagogické poradě plán dalšího vzdělávání na nadcházející školní rok dle podmínek a potřeb školy.

7

8. Spolupráce s rodiči

S rodiči vedeme individuální rozhovory o vzdělávání a výchově dětí. Nabízíme informační a poradenskou službu, dle potřeb a přání rodičů pořádáme společné schůzky. Organizujeme akce pro rodiče a děti – besídky, pracovní dílny. Nabízíme logopedické poradenství i intenzivní logopedickou péči. Informujeme o dění v mateřské škole na nástěnkách školy i na internetových stránkách školy www.msvrchlabi. Důležité dokumenty mají rodiče k dispozici celý rok v šatně u hlavní nástěnky v označeném šanonu.

9. Další spolupráce

Městský úřad Vrchlabí, odbor školství a kultury – účast na informativních a pracovních setkáních, koordinace při správě majetku, přijímání dětí do MŠ aj.

ZŠ Náměstí Míru a ZŠ školní – navštěvujeme s dětmi první třídy, kde se děti seznamují s novým prostředím, s pobytem ve školní družině. Školní a dopravní hřiště využíváme ke sportovním aktivitám a k dopravní výchově.

ZUŠ – navštěvujeme koncerty, pomáháme při výběru nových dětí – motivace

SPC v Trutnově, PPP v Trutnově, Jičíně – doporučujeme děti k vyšetření a spolupracujeme při tvorbě IVVP a PLPP.

KRNAP – účastníme se vzdělávacích akcí ve vzdělávacím centru i pořádáme setkání s terénními pracovníky v MŠ.

Městská knihovna – návštěvy knihovny s přednáškami a nabídkami vhodných knih pro děti

Knihkupectví – navštěvujeme obchod s knihami, kde se děti seznamují s novými knihami a poznávají rozdíly mezi obchodem a knihovnou

Plavecká škola v Jilemnici – pořádání plaveckého kurzu pro předškolní děti

DDM Pelíšek – práce v keramické dílně několikrát v roce

Hokejový klub ve Vrchlabí – pořádání kurzu bruslení a pomoc při výběru nových zájemců o hokejovou přípravu

Fotbalový klub ve Vrchlabí – děti se účastní turnajů pořádaných fotbalovým klubem

Ekologické centrum SEVER v Horním Maršově – účast na vzdělávacích akcích

Požárnici a záchranáři– každoroční zajímavé setkání s ukázkou požární a záchranářské techniky

Městská policie ve Vrchlabí – setkání s policisty na dopravním hřišti. Pomoc při organizaci dopravní akce, poutavé besedy

ZPŠ – program „Nechci kazy“ – preventivní program k podpoře předcházení vzniku zubních kazů u předškolních dětí

ZPŠ – vyšetřování zraku dětí v MŠ – dle přání rodičů

Česká obec sokolská – zapojení do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

8

10. Nadstandard

Logopedická péče – probíhá ve spolupráci se SPC v Trutnově. V průběhu září navštíví mateřskou školu logopedka, která na žádost rodičů vyšetří vybrané děti.

Po obdržení zprávy z vyšetření s dětmi intenzivně pracujeme společně s rodiči na odstranění logopedických vad.

Plavecký výcvik – při organizaci plaveckého výcviku spolupracujeme s plaveckou školou v Jilemnici. Děti se seznamují s plaveckými technikami pod vedením odborného instruktora.

Lyžařský výcvik – Využíváme nabídek lyžařských škol ve Vrchlabí a okolí a podílíme se na organizaci výcviku. Učitelky se neúčastní pobytu na sjezdovce, pouze zajišťují servis pro děti v MŠ.

Výuka bruslení – pod vedením zkušených instruktorů z hokejového klubu ve Vrchlabí. Učitelky doprovázejí děti na zimní stadion a pomáhají s organizací.

Výuka angličtiny – na přání rodičů vyučuje angličtinu lektorka Kateřina Harvey Smetanová, která získala certifikát FCE Cambridge, složila státní zkoušku z anglického jazyka a je držitelkou Osvědčení o studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost.

Muzikoterapie – probíhá každou středu s dětmi, které projevují zvýšený zájem o hudební aktivity.

Keramická dílna – děti několikrát za rok navštěvují Dům dětí Pelíšek, kde pracují pod vedením profesionálních keramiček. Hotové výrobky si odnášejí domů.

Návštěvy výstav a dalších kulturně společenských akcí – dle možností a nabídky děti s pí učitelkami navštěvují výstavy, koncerty a divadla a další kulturně společenské akce ve městě.

Výtvarné a pěvecké soutěže – každý rok se děti účastní některých soutěží s velmi dobrými výsledky. Zapojily se i do ankety o nejzdařilejší návrh na logo pro svazek obcí Krkonoš

Spolupráce s místními chovateli, návštěvy na farmách v okolí – pozorování zvířat a jejich mláďat, seznámení se zpracováním mléka

11. Organizace vzdělávání

  1. Podmínky přijímání dětí

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podané rodiči či zákonnými zástupci dětí v den zápisu do mateřské školy u ředitelky nebo osoby ředitelkou pověřené.

Termín zápisu do MŠ je stanoven po dohodě se zřizovatelem v termínu od 2. do 16. května.

Děti jsou přijímány dle kriterií, které pro příslušný zápis stanoví ředitelka školy.

9

Kriteria zveřejní ředitelka školy na internetových stránkách MŠ a na informačních nástěnkách v mateřské škole před zápisem do MŠ. Kriteria se mění na základě novelizací vyhláčky č. 14/2005 a zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě uvolnění místa jsou děti přijímány i v průběhu školního roku.

Počet přijatých dětí se každoročně mění podle toho, kolik dětí odejde do ZŠ, a na jaký počet dětí na třídu je Radou města udělena výjimka. Celkový počet dětí nesmí přesáhnout povolenou kapacitu mateřské školy. V případě přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními se počet dětí adekvátně snižuje.

11.2 Uspořádání tříd

V mateřské škole se děti vzdělávají ve třech třídách věkově homogenních

I. třída – zajíčci: nejmladší děti, zpravidla děti ve věku od 3 do 4 let, počet dětí nepřesahuje 16. V této třídě jsou též vzdělávány děti mladší tří let, pro které je přípraven samostatný vzdělávací plán a případně i děti s přiznanými PO. Děti pobývají v malém kolektivu, v rodinné pohodě s jednou paní učitelkou. Dle potřeby vypomáhají pí učitelce učitelky ze III. Třídy, chůva a asistent.

II. třída – veverky: zpravidla děti ve věku od 4 do 5 let věku, počet dětí ve třídě nepřesahuje 26.

III. třída – medvíďata: zpravidla děti ve věku od 5 do 6 let a děti s OŠD, počet dětí nepřesahuje 28.

11.3 Rozvrh režimových činností

Provoz mateřské školy začíná v 6,30hod. a končí v 16,30hod.

Režimové činnosti se plně přizpůsobují podmínkám a pořádaným aktivitám mateřské školy. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Z důvodu bezpečnosti a bezproblémového vzdělávání je nutné také dodržovat dobu příchodu do mateřské školy nejpozději do 8,30hod. Pozdní příchod je možné domluvit s pedagogy den před plánovanou změnou.

Ranní hry: 6,30 – 8.15 (zajíčci, veverky) – 8,45 (medvíďata)

Všechny děti se od 6,30hod. scházejí v I. třídě u zajíčků. V 7,30hod. odcházejí veverky a medvíďata 7,45hod. do svých tříd. Při příchodu do třídy se děti pozdraví s učitelkou i ostatními dětmi. Dle svého zájmu se podělí o své zážitky s učitelkou a požádají o zvolenou hračku. Již při ranních hrách je dětem nabízena připravená plánovaná aktivita. Záleží na rozhodnutí dítěte. Děti mají k dispozici hrací koutky: kuchyňku, kadeřnictví, obchod, koutek s konstruktivními stavebnicemi, PC koutek, koutek Lega, modelovací stůl aj.

10

Ranní cvičení: 8.15 – 8,45 (zajíčci, veverky) – 9,00 (medvíďata)Třídy se střídají v tělocvičně. Cvičení se skládá ze tří částí: rušná část – na zahřátí (běh, poskoky, honičky…), Zdravotní cviky – průpravná cvičení zaměřená na správné držení těla, prvky jógy (rozpracované v jednotlivých třídách dle věku dětí) a pohybová hra dle zvoleného tématu.

Dopolední svačina: 8,30 – 9,00 (zajíčci a veverky) – 9,15 (medvíďata)

Třídy se v jídelně střídají.

Před každým a po každém jídle chodí děti na toaletu a myjí si ruce mýdlem. Ruce si utírají do svého ručníku na určené značce.

Mladším dětem jídlo rozdává učitelka, starší se obsluhují samy. Po svačině uklidí všechny děti nádobí do odkládacího okénka.

Didakticky cílená činnost řízená učitelkou 9,00 – 9,30 (zajíčci, veverky) – 10 (medvíďata)

Činnost, která v mnoha případech započala již po příchodu do mateřské školy, vychází z plánované činnosti učitelky a směřuje k plnění konkrétních vzdělávacích cílů. Hlavní formou je hra a práce ve skupinkách. Děti jsou vedeny ke spolupráci a k vzájemné pomoci.

Pobyt venku: 9,30 – 11,30 (zajíčci a veverky)10 – 12 (medvíďata)

Děti se převlékají v šatně. Každá třída má svůj prostor. Učitelka dohlíží na řádné oblékání a pomáhá, když je potřeba. Podle potřeby dětem při oblékání pomáhá i školnice. Pobyt venku probíhá formou poznávací vycházky nebo pobytu na školní zahradě. Na školní zahradě se děti střídají dle rozpisu.

Pondělí, úterý a čtvrtek – zajíčci a veverky, ve středu a pátek medvíďata.

Oběd: 11,30 – 12,00 (zajíčci a veverky) 12,00 – 12,30 (medvíďata)V jídelně se děti střídají. Polévku nalévá paní kuchařka, druhé jídlo si děti samostatně vyzvedávají u výdejního okénka. Po příchodu do jídelny si děti vyzvednou ubrousek a příbory připravené v dózách na poličce u dveří. Ubrousek slouží na utření úst po jídle. Školáci k jídlu používají příbor, mladší děti dle schopností. Použité nádobí děti odnášejí na okénko určené pro použité nádobí.

Odpolední odpočinek 12,00 – 14,15 (zajíčci, veverky) 12,30 – 14,15 (medvíďata)

Na odpolední odpočinek se zajíčci a medvíďata oblékají na lehátku a oblečení rovnají do košíčků pod lehátko. Veverky se převlékají ve třídě a oblečení rovnají na židličky. Každé dítě má své označené lehátko a lůžkoviny. Pyžama si děti přinášejí každé pondělí z domova čistá a každý pátek odnášejí domů na vyprání. Před spaním čte učitelka dětem pohádku. Pro děti, které mají menší

potřebu spánku je připravena náhradní klidná aktivita ve třídě (veverky) nebo v relaxační místnosti (zajíčci, medvíďata) Náhradní program plní i děti s OŠD.

11

Logopedický klub 12,00 – 13,00

Před spaním se děti s potřebou zvýšené logopedické péče vyšetřené logopedem

z SPC v Trutnově účastní dle individuálních plánů programu pro nápravu a zmírnění logopedických obtíží. Cílená logopedická péče probíhá v relaxační místnosti mateřské školy dle rozpisu pod vedením ředitelky školy.

Odpolední svačina 14,15 – 14,45

Po odpočinku svačí všechny děti společně v jídelně. Při vhodném počasí po svačině odcházejí děti na školní zahradu. Při nepříznivém počasí si zajíčci a medvíďata hrají ve III. třídě. Veverky si hrají do  15,30 ve své třídě, potom také přecházejí do III. třídy, kde si společně hrají všechny děti až do odchodu domů.

12. Charakteristika vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP PV za přispění všech pedagogů školy. Jeho motivační název je „Krakonošova zahrádka“. Ke zvolení názvu nás inspirovala poloha mateřské školy v blízkosti našich nejvyšších hor Krkonoš a úzká spolupráce s organizací KRNAP. Důležitou složkou programu je také ochrana životního prostředí a úzký vztah s přírodou.

Filozofií naší mateřské školy je usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací cestu a připravit je na zdolávání nástrah života a podpořit touhu po poznání. Snažíme se u dětí

vytvořit pozitivní vztah k místu, kde žijí a vzbudit zájem o dění v regionu. Podporovat

zachovávání tradic a hodnot, které jsou důležité pro další životní cestu dětí.

ŠVP PV je zaměřen na 3 hlavní cíle:

 • Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učit se

 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se

Snahou pedagogů je rozvoj dítěte po všech stránkách – biologické, psychologické, kulturně-společenské, sociální, poznávací. Úsilí všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k přípravě dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, připravenou zvládnout nároky běžně na ni kladené a připravenou i na ty, které ji v budoucnu čekají. Všichni si uvědomujeme, jak důležité je předškolní období pro formování osobnosti dítěte. Při práci s dětmi využíváme nových vědeckých poznatků z oblasti výchovy a vzdělávání a tyto poznatky zprostředkováváme rodičům a zákonným zástupcům dětí.

Již v předškolním věku dítěte se vytvářejí základy pro započetí systematického rozvoje. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme hru a prožitkové poznávání. Získané vědomosti si děti dle možností ověřují v praxi.

12

Vzdělávání probíhá během celého pobytu dítěte v mateřské škole. Činnosti jsou plánované podle tematických celků, (integrovaných bloků) které na sebe navazují a úzce se prolínají. Preferujeme metody a formy vzdělávání, které respektují specifika předškolního věku dítěte – hlavní formou vzdělávání je hra. Součástí vzdělávání jsou školní akce, které cíleně doplňují a zpestřují pobyt dítěte v MŠ.

 • Rozvoj učení

Soustavně pozorujeme přírodu, zkoumáme přírodní jevy, zaměřujeme se na oblast ekologie (čistíme „Krakonošův revír“ formou hry – co do lesa nepatří, třídíme odpad, zdobíme vánoční strom pro zvířátka, sbíráme kaštany a žaludy a odnášíme je do obory, navštěvujeme útulek pro poraněná zvířata…), snažíme se vzbudit v dětech zájem o přírodu a potřebu chránit ji.

Získané poznatky a vědomosti využívají děti při přednáškách a soutěžích pořádaných organizací KRNAP, při účasti ve výtvarných soutěžích

(např. Krkonoše očima dětí)

Umožňujeme dětem vnímat okolní svět všemi smysly – navštěvujeme divadla, kino, výstavy, zajímáme se o kulturu ve městě, dodržujeme místní tradice, pořádáme vánoční a velikonoční dílny pro děti a rodiče, pořádáme masopustní karneval, pálení čarodějnic, spolupracujeme s mnoha institucemi ve městě.

Společně hledáme odpovědi na zajímavé otázky a radujeme se z dosažených výsledků.

Děti se vzdělávají nejen spontánně, ale i vědomě. Učí se postupovat podle daných pokynů, samostatně a logicky přemýšlet.

Vedeme děti k hodnocení výkonů a pokroků nejen svých, ale i ostatních, podporujeme snahu a iniciativu.

Maximálně oceňujeme vynaložené úsilí a snahu, a tím podporujeme chuť a touhu po poznání a potřebě učit se novým poznatkům.

K dětem přistupujeme individuálně s ohledem k jejich věkovým i mentálním schopnostem. Požadavky na děti jsou diferencovány dle jejich aktuálních schopností

 • Rozvoj řešení problémů

Společně se snažíme řešit vzniklé problémy, nevyhýbáme se jim – k řešení využíváme komunikativní kruh.

Problémy řešíme na základě bezprostředních zkušeností, ohleduplně, ve vzájemné pomoci, slušnosti a při respektování osobnosti každého dítěte.

Vedeme děti k věcnému a konkrétnímu řešení vzniklého problému, bez neadekvátních emocí.

 • Rozvoj komunikace

Učíme děti vést smysluplný dialog nejen s vrstevníky, ale i s dospělými.

Snažíme se děti podpořit k vyjádření samostatných myšlenek ve vhodně

13

formulovaných větách – vyprávěním pohádek, vlastních prožitků, příběhů…

V našem snažení nám pomáhá projekt „Poznáváme ČR“ Děti rády cestují a podělí se o své zážitky s kamarády. Pohledy i obrázky z cest, se zaznamenanými zážitky dětí a krátkou charakteristikou navštíveného místa, zdobí dětskou šatnu.

Děti s nesprávnou výslovností doporučujeme k vyšetření v SPC v Trutnově nebo k návštěvám pí logopedky Sobotkové ve Vrchlabí. S logopedicky vyšetřenými dětmi intenzivně pracujeme přímo v mateřské škole.

Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou – podporujeme potřebu poslechu pohádek, příběhů nejen v MŠ, ale i v rodině.

 • Rozvoj sociální a personální

Ponecháváme dětem prostor k samostatnému rozhodování o svých činnostech – učitelka dětské počínání pouze usměrňuje, je-li potřeba, je pro dítě pomocníkem.

Umožňujeme dětem prosadit se ve skupině – ne na úkor ostatních, ale také umět se podřídit, domluvit se a dodržet dohodnutá pravidla.

Vedeme děti k obezřetnosti při setkání s cizími lidmi.

 • Rozvoj činnostní a občanský

Snažíme se o to, aby dítě bylo schopno odhadnout rizika svého chování a za svá rozhodnutí nést odpovědnost.

Podporujeme smysl pro povinnost ve hře, práci i učení – společně hodnotíme výsledky.

Rozvíjíme u dětí zájem o druhé, uvědomění si svých práv a práv druhých, ale i svých povinností.

Společně vytváříme estetické prostředí – děti se na něm podílejí a mohou jej ovlivňovat svými nápady a výtvory.

Rozvíjíme pohybové dovednosti dětí dle jejich schopností pomocí zdravotních cviků, sportovních aktivit, výletů atd.

Posilujeme samostatnost, dovednosti a návyky při jídle, při použití toalety, při oblékání a úklidu.

13. Vzdělávací obsah

V mateřské škole pracujeme dle zvolených integrovaných bloků, které jsou závazné pro všechny třídy a jejichž časový rozsah je přibližně měsíc. V jednotlivých třídách jsou ještě tyto společné integrované bloky rozděleny na podtémata dle potřeby každé třídy s přihlédnutím k věkové skupině dětí v dané třídě. Tato podtémata si volí každá třída sama dle svých potřeb a schopností dětí a začleňuje je do rámcových cílů.

Každý integrovaný blok obsahuje stručnou charakteristiku (jaký má pedagog vzdělávací cíl), nabídku činností a očekávané výstupy.

14

Integrované bloky:

 1. Louka plná dětí

 2. Dobroty z přírody

 3. Barvy podzimu

 4. Čas Vánoc

 5. Zima v Krkonoších

 6. Masopustní veselí

 7. Krakonošova zahrádka

 8. Krakonošovi pomocníci

 9. Naše rodina

 10. Toulky přírodou

 1. Louka plná dětí – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti se seznamují s novým prostředím mateřské školy, s pravidly soužití v kolektivu, snaží se používat všechny smysly. U dětí je podporováno posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování…) Děti jsou vedeny k poznávání sebe sama, rozvoji pozitivních citů, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). Učí se komunikovat ve skupině – hledají si nové kamarády, učí se chování ve vztahu k ostatním lidem. Děti se seznamují se světem lidí, osvojují si poznatky o prostředí, ve kterém žijí a učí se přizpůsobit podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem. Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktické používání.

 • Vyprávění zážitků dětí

 • Pozorování a pojmenovávání běžných předmětů

 • Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

 • Námětové hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii

 • Prohlídka mateřské školy a seznámení se s ostatními pedagogy i provozními zaměstnanci

 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • Cvičení organizačních dovedností

 • Komunikační aktivity

 • Společenské hry, společné aktivity různého zaměření

 • Aktivity podporující sbližování dětí

 • Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

 • Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

15

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 1.2

 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 1.14

 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 1.9

 • Domluvit se slovy 2.1.5

 • Porozumět slyšenému 2.1.6

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 1.6

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 2.3.8

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 • Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 2.3.4

 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 2.3.12

 • Navazovat kontakty s dospělým 3.1

 • Spolupracovat s ostatními 3.8

 • Respektovat potřeby jiného dítěte 3.10

 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 4.1

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 5.1

 1. Dobroty z přírody – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti se seznamují s dary přírody. Poznávají je podle vzhledu i chuti. Vytvářejí si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti při sklízení ovoce a zeleniny a při manipulaci s nimi rozvíjejí tvořivost a zkoumají vlastnosti. Podzimní plody využívají ke komunikativním a interaktivním dovednostem verbálním i neverbálním. Nasbírané plody využívají při zhotovování estetických dekorací, které děti využívají k dramatizacím. Vytvářejí si povědomí o přírodním prostředí i jeho rozmanitosti

Vzdělávací nabídka

 • Smyslové a psychomotorické hry

 • Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

 • Samostatný slovní projev na určité téma

 • Pozorování přírodních objektů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozorování

 • Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání…)

 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

 • Výlety do okolí

 • Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

Očekávané výstupy

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 1.7

 • Zvládat jednoduché pracovní úkony 1.9

 • Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 1.11

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví 1.13

 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 2.1.10

 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 2.2.1

 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 2.3.9

 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 2.2.9

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 2.2.7

 • Podílet se na organizaci hry a činnosti 2.3.11

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 3.3

 • Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 4.6

 • Zachycovat skutečnosti za svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik 4.14

 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 5.6

 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 5.7

 1. Barvy podzimu – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti se postupně seznamují se změnami v přírodě. Učí se je chápat a rozumět jim. Rozvíjejí fyzickou i psychickou zdatnost a osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti. Rozvíjejí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Snaží se o přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému). Při pobytu v přírodě rozvíjejí schopnost sebeovládání. Osvojují si poznatky, schopnosti a dovednosti důležité k navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem. Děti jsou vedeny k pochopení, že změny lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Vzdělávací nabídka

 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrázků, podle fantazie apod.)

 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

 • Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

 • Činnosti různého zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

17

 • Činnosti zaměřené na pochopení nutnosti dodržování pravidel vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.)

 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších medií

 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, zahradu a blízké okolí

Očekávané výstupy

 • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla 1.3

 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 1.14

 • Vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách 2.1.3

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 2.2.5

 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 2.2.10

 • Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 2.2.4

 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 2.2.11

 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se a ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 2.3.7

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním 2.3.15

 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 3.7

 • Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 4.4

 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobit se jim 5.8

 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 5.11

 1. Čas Vánoc – charakteristika (vzdělávací cíle)

Děti se seznamují s potřebou zachovávání tradic a vytvářejí si povědomí o existenci ostatních kultur a národností. Poznávají pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí. U dětí je posilován vztah k rodině i k ostatním dětem v mateřské škole – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod. Děti jsou vedeny k schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně prožívat. Je u nich podporován rozvoj fantazie a představivosti. Rozvíjíme a kultivujeme mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání. Dětem je vysvětlována potřeba osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými i rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

Vzdělávací nabídka

 • Konstruktivní a grafické činnosti

18

 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové paměti, koncentrace pozornosti apod.

 • Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

 • Sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte

 • Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 • Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

 • Tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební, hudebně pohybové apod.

 • Návštěvy výstav, divadelních představení a koncertů

 • Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé

Očekávané výstupy

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 1.4

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 2.1.1

 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu hudbu, sledovat divadlo, film 2.1.20

 • Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 2.3.2

 • Uvědomovat si svoje možnosti a limity 2.3.6

 • Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že odlišnosti jsou přirozené 3.6

 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat 4.2

 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 4.13

 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 5.7

 1. Zima v Krkonoších – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti se seznamují se změnami v přírodě, posilují svou zdatnost při zimních sportech, uvědomují si svoje tělo a osvojují si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Rozvíjejí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Vytvářejí si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, rozvíjejí zájem o učení – připravují se k zápisu do ZŠ. Osvojují si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkcích (abeceda, čísla). Získávají relativní citovou samostatnost. Vytvářejí si základy aktivních postojů ke světu, vyjadřovat své názory. Osvojují si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností – zimní hry a sporty.

Vzdělávací nabídka

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

 • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

19

 • Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobnímu bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

 • Činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků

 • Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

 • Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen

 • Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

 • Seznamování se s číselnou řadou, základními geometrickými tvary a jejich praktickou aplikaci

 • Příležitosti a hry na rozvoj vůle vytrvalosti a sebeovládání

 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

 • Různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

 • Hry a sportovní činnosti

Očekávané výstupy

 • Zachovávat správné držení těla 1.1

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 1.4

 • Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 1.8

 • Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem 1.1

 • Získávat povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy 1.12Záměrně se soustředit a udržet pozornost 2.2.2

 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkcí 2.1.16

 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat 2.2.8

 • Posilovat slabé stránky 2.3.6

 • Odmítnou komunikaci, která je dítěti nepříjemná 3.4

 • Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách 4.8

 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí 5.5

 1. Masopustní veselí – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti hrubé i jemné motoriky, komunikativní dovednosti, tvořivost. Získávají schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Učí se aktivně spolupracovat s ostatními a žít s nimi ve společenství.

Seznamují se s prací dospělých. Učí se zvládat jednotlivé role při hrách. Vytvářejí si základy pro práci s informacemi.

20

Vzdělávací nabídka

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním materiálem

 • Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

 • Konstruktivní a grafické činnosti

 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

 • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)

 • Estetické a tvůrčí aktivity

 • Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se od sebe liší, a v čem si jsou podobní

 • Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

 • Přípravy a realizace společných zábav a slavností

 • Hry zaměřené k poznání a rozlišování různých společenských rolí a osvojování si rolí, do kterých se dítě přirozeně dostává

 • Poznávací činnosti

 • Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (seznamování s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání)

Očekávané výstupy

 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 1.5

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 1.7

 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 2.1.4

 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 2.2.13

 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení 2.3.9

 • Zachytit a vyjádřit své prožitky 2.3.16

 • Spolupracovat s ostatními 3.8

 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 4.13

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 5.1

 1. Krakonošova zahrádka – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti rozvíjejí a užívají všechny smysly při seznamování s charakteristickými znaky jara a jarní přírody. Rozvíjejí komunikativní dovednosti verbální i neverbální, tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření) Rozvíjejí poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Děti si osvojují základní poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro rozvíjení vztahů k druhým lidem. Rozvíjejí společenský a estetický vkus. Posilují si úctu k životu ve všech jeho formách

Vzdělávací nabídka

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem a činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým použitím

 • Smyslové a psychomotorické hry

 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 • Samostatný slovní projev na určité téma

 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků

 • Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozorování

 • Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

 • Cvičení organizačních dovedností

 • Literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

 • Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy

 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

 • Praktické činnosti, které vedou k seznamování s různými přírodními i umělými materiály a látkami ve svém okolí – praktické pokusy, zkoumání a manipulace s různými materiály a surovinami

Očekávané výstupy

 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 1.14

 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 1.9

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 2.1.1

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 1.6

 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 2.3.9

 • Vyjadřovat svou představu a fantazii v tvořivých činnostech 2.2.13

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 2.2.5

 • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 2.2.12

 • Posilovat slabé stránky 2.3.6

 • Spolupracovat s ostatními 3.8

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 4.15

 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 5.7

 1. Krakonošovi pomocníci – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti si osvojují poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Ve spolupráci se zaměstnanci KRNAP poznávají důležitost ochrany

22

přírodního prostředí, (třídění odpadů, úklid lesa, pomoc ohroženým a nemocným zvířátkům…) Učí se vyhledávat důležité informace v knihách a encyklopediích. U dětí je rozvíjena a kultivována představivost a fantazie. Nadále se děti seznamují s pravidly chování ve vztahu k druhým a vytváří se u nich povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

Seznamují se s bezpečností v dopravě, s dodržování pravidel silničního provozu i s některými

dopravními značkami. Děti se seznamují s místem a prostředím, ve kterém žijí, a vytvářejí si pozitivní vztah k němu.

Vzdělávací nabídka

 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem.

 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, sdělování slyšeného druhým, hodnocení prožitého)

 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • Pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí

 • Činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s medii apod.)

 • Spontánní hry v přírodě

 • Cvičení v projevování kladných citů, sebekontrole a v sebeovládání (záporné emoce – hněv, zlost, úzkost apod.)

 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije

 • Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 • Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • Poučení o možných nebezpečných situacích a dostupným způsobem seznámit se způsobem jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, jedovatými rostlinami s nepříznivými přírodními a povětrnostními jevy), praktické ukázky varující před nebezpečím

 • Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, návštěva dopravního hřiště, spolupráce s policií

 • Ekologicky motivované hry a aktivity

Očekávané výstupy

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 1.2

 • Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 1.9

 • Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 3.13

 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 2.1.7

23

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 1.6

 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost 2.2.2

 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech 2.2.13

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 2.2.5

 • Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 2.2.4

 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 2.2.6

 • Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci 2.3.5

 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování 2.3.13

 • Spolupracovat s ostatními 3.8

 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování 4.11

 • Hodnotit svoje zážitky 4.13

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a využitelné pro další učení a životní praxi 5.4

 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 5.9

 1. Naše rodina – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti se seznamují se zdravým životním stylem, osvojují si přiměřené praktické dovednosti. Rozvíjejí si komunikativní dovednosti, kultivovaný projev, pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Rozvíjejí pozitivní city ve vztahu k sobě (uvědomují si vlastní identitu, získávají sebevědomí, sebedůvěru, osobní spokojenost). Osvojí si základní poznatky, schopnosti a dovednosti důležité k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. U dětí je podporován rozvoj společenského i estetického vkusu. Vytváří se povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností, s rodinou. Rozvíjejí se kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem vyprávění, poslech, objevování). Podporuje se kladný vztah k rodině a ke všem jejím členům.

Vzdělávací nabídka

 • Hudební a hudebně pohybové činnosti

 • Konstruktivní a grafické činnosti

 • Artikulační, řečové, rytmické hry

 • Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy…)

 • Příprava pásma pro maminky

 • Námětové hry a činnosti

 • Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem

 • Hry přibližující dětem časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událost

 • Hry na téma rodiny, přátelství apod.

 • Činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

 • Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

 • Hry, při nichž se děti učí přijímat a respektovat druhého

 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině)

 • Návštěvy divadel, výstav, knihovny a dalších kulturních akcí

 • Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím, profesní role, herní role)

 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 1.3

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 1.4

 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy 1.12

 • Domluvit se slovy 2.1.5

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách 2.1.3

 • Vědomě využívat všech smyslů 2.2.1

 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 2.2.10

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 2.2.5

 • Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 2.2.9

 • Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 2.2.4

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 2.2.7

 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 2.3.7

 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování 2.3.13

 • Navozovat kontakt s dospělým 3.1

 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 3.5

 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a s dětmi 4.1

 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat 4.2

 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 4.13

 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 5.7

 1. Toulky přírodou – charakteristika (vzdělávací cíl)

Děti rozvíjejí fyzickou i psychickou zdatnost při poznávaní blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy. Seznamují se Krkonošemi a podhůřím. Poznávají, co je pro oblast, ve které žijí typické (kultura, umění, zvyky a tradice)a v čem se liší od jiných kultur. Posilují přirozené

poznávací city (zvídavost, zájem a radost z objevování apod.) Posilují relativní citovou

samostatnost a kooperativní dovednosti. Učí se pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvíjejí si sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost. Připravují se na radostný a bezproblémový přechod do ZŠ.

Vzdělávací nabídka

 • Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 • Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo

 • Činnosti zaměřené k seznamování s číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, geometrické tvary, množství apod.)

a jejich smysluplné praktické aplikaci

 • Cvičení organizačních dovedností

 • Výlety do okolí

 • Návštěva ZŠ

 • Oslavy MDD

 • Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 • Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností (rozdíly, společné zájmy s dětmi cizinců)

 • Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s reáliemi o naší republice

Očekávané výstupy

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různé, prostředí 1.2

 • Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 1.4

 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví 1.13

 • Domluvit se slovy 2.1.5

 • Porozumět slyšenému 2.1.6

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 1.6

 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2.2.13

 • Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 2.1.16

 • Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 2.2.9

 • Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 2.2.4

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 2.2.7

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 2.3.1

 • Posilovat slabé stránky 2.3.6

 • Navazovat kontakt s dospělým 3.1

 • Respektovat potřeby jiného dítěte 3.10

 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik 4.14

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 5.1

 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat 5.10

26

 1. Evaluační systém

Hodnocení a evaluace je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu v mateřské škole. Pomáhá při plánování a projektování na následující období. Cílem je ověření a zlepšení veškeré činnosti v mateřské škole včetně podmínek.

Postupy a pravidla vlastního hodnocení školy

Hodnocení se účastní všichni zaměstnanci školy (dílčí výsledky), ředitelka vyvozuje závěry.

Fáze sebehodnocení:

a) příprava

b) sběr informací

c) analýza informací, vyhodnocení

d) plán dalšího postupu

Metody a postupy sebehodnocení

a) SWOT analýza (četnost dle potřeby a plnění)

b) rozhovory, konzultace

c) dotazníky

d) ankety

e) třídní a individuální dokumentace

f) hospitace, náslechy

  1. Hodnocení ŠVP PV, TVP

Hodnocení integrovaných bloků dle TVP

Cílem je sledování a ověřování stanovených záměrů a cílů a soulad s cíli RVP PV.

Hodnotí se naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky a stanovují se případná opatření do dalšího plánování v rámci podtémat integrovaného bloku dle TVP.

Provádí učitelky a ředitelka po naplnění IB do hodnotícího formuláře.

Soulad TVP a ŠVP PV, soulad ŠVP PV a RVP PV

Cílem je zhodnotit naplnění záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod a forem práce, spoluúčast rodičů.

Provádí učitelky a ředitelka na pedagogické poradě 2x ročně.

  1. Záznamy o vzdělávacích pokrocích dítěte

Cílem je zhodnotit individuální vzdělávací pokroky dítěte. Zda jsou v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi a podle potřeby stanovit případná opatření.

Provádí učitelky společně v jednotlivých třídách 3x ročně zpravidla v září, lednu a květnu do hodnotících archů – portfolia dítěte.

27

  1. Podmínky vzdělávání

Cílem je vyhodnotit podmínky pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV.

Hodnocení personálních podmínek – provádí ředitelka školy dle potřeby.

Hodnocení materiálních podmínek – provádí všichni zaměstnanci školy prostřednictvím provozních porad a pohovorů s ředitelkou.

Hodnocení organizačních podmínek školy – provádí všichni zaměstnanci školy na poradách a pohovory s ředitelkou.

Hodnocení spoluúčasti rodičů – provádí se 1x ročně zpravidla v červnu pomocí dotazníku pro rodiče a jeho vyhodnocením na poradě všech zaměstnanců v srpnu.

Hodnocení životosprávy dětí v mateřské škole – provádí se 1x ročně na poradě všech zaměstnanců v srpnu. Cílem je zhodnotit stravování (plnění spotřebního koše), pitného režimu dětí, dodržování individuální potřeby spánku dětí, dodržování doby pobytu venku.

  1. Hodnocení vzdělávacího procesu

Cílem je zhodnocení úrovně vykonávané práce v souladu s RVP PV s důrazem na přístup k dětem, pedagogický styl, vzdělávací nabídku, profesionální dovednosti a zařazování nových poznatků z DVPP do vzdělávacího procesu.

Provádí ředitelka školy prostřednictvím hospitací ve třídě (viz plán kontrolní a hospitační činnosti), orientačních vstupů do tříd a suplováním v jednotlivých třídách.

  1. Osobní rozvoj pedagogů

Cílem je hodnocení uplatňování poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu.

Provádí se průběžně formou konzultací, monitoringu, hospitací a na pedagogických poradách.

14.6 Kriteria hodnocení zaměstnanců mateřské školy

Kriteria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti

– naplňování cílů ŠVP PV

– flexibilita, respektování potřeb dětí, reakce na aktuální situace

– spokojenost dětí, klima ve třídě

– spravedlivý a vyvážený přístup ke všem dětem – individuální péče

– zajištění volnosti a svobody s dodržováním dohodnutých pravidel

– důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu

– vedení dětí k samostatnosti

– spolupráce s rodiči, vhodná forma předávání informací – kompetentnost

– ochota k dalšímu odbornému růstu a vzdělávání

– iniciativa při zajištění výchovně vzdělávacího procesu a zavádění novinek

– nápaditost a samostatnost při výchovně vzdělávacím procesu

– plné využívání pracovní doby

Kriteria pro hodnocení provozních pracovníků

– svědomité plnění všech úkolů vyplývajících z pracovní náplně

– dodržování pracovní doby

– spolupráce s učitelkami, aktivita při nadstandardních aktivitách a akcích školy

– vstřícné chování, profesionalita, dodržování společenských pravidel

– ochota při zástupu za ostatní provozní pracovnice

– iniciativa při získávání nových poznatků a chuť se dále vzdělávat

– plné využívání pracovní doby (využívání propustek pouze ve výjimečných případech)

– zachovávání mlčenlivosti a ochrana rodiny dětí navštěvujících mateřskou školu

ŠVP PV zpracovala ředitelka mateřské školy Miroslava Jebavá společně s celým pedagogickým kolektivem, který je tvořen kvalifikovanými učitelkami: pí Dejmkovou, pí Mejsnarovou, pí Paškovou.

Při tvorbě programu bylo čerpáno RVP PV, z materiálu „Konkretizované očekávané výstupy“ který RVP PV doplňuje, z mnohých seminářů pořádaných pro pedagogy a z poznatků a zkušeností z minulých let.

ŠVP PV s motivačním názvem „Krakonošova zahrádka“ má platnost od 1.9.2017 s účinností od 1.9.2017 až do jeho další aktualizace. Aktualizace projednána na pedadagogické poradě dne 28.5.2019. Aktalizovaná verze má účinnost i platnost od 29.5.2019.

Miroslava Jebavá

řed. mateřské školy

29