Zvláštní zápis – Україна

Критерії прийняття дитини до дошкільного навчального закладу

 1.  Дитина, якій перед початком навчального  року  2021/2022 виповнилося повних 3 роки та  яка має відповідний  закріплений дошкільний навчальний заклад за територіальним принципом.   Запис  проводиться від найстарших віком  до найменших.  
 • Дитина, якій перед початком шкільного року 2021/2022 виповнилося повних 3 роки  і  яка  мешкає    в селищі, яке має підписану угоду на дошкільне навчання в  садочках міста Врхлабі.   Запис  проводиться від найстарших віком до найменших.      
 • Дитина з місцем реєстрації  та проживання  в місті Врхлабі. Запис  проводиться від найстарших  віком до найменших. 
 • Дитина чиї   старші брати  та сестри вже навчаються  в дошкільному навчальному  закладі,  а в 2021/22 роках продовжать навчання. Запис  проводиться від найстарших  віком до найменших.
 • Інші  діти записуються від найстарших віком  до найменших.     

 Місто (селище) повинно забезпечити необхідні умови для  виконання процесу обов‘язкового навчання  для:

– дітей  з постійним місцем помешкання  (рєстрації) на даній території,

– іноземців, що  мешкають на даній території,

– дітей, що мешкають на даній території, які відповідно до рішення суду про забезпечення права на освіту та навчання у співзвуччі з cпеціальними правилами 47) не навчаються в спеціальних  освітніх закладах, для цього призначених (дитячі будинки та дитячі будинки з навчальними закладами).

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

 • Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
 • Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a jsou z obce, která má uzavřenou smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání v MŠ s městem Vrchlabí (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
 • Děti s trvalým pobytem ve městě Vrchlabí dle věku od nejstaršího po nejmladší
 • Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/22 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
 • Ostatní děti podle věku od nejstaršího po nejmladší.

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem 47) nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.

_________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka mateřské školy, / Директор дитячого садка Vrchlabí, Labská 338

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. Termín zápisu / Дата та час запису:

22. a 23.6. 2022  13:00 – 15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису:  mateřská škola – třída Zajíčci

              Organizace zápisu / Порядок запису: 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

 У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi

v  mateřské škole)

 заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

 документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; документ, що дає право представляти дитину;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

 довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 • O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Vrchlabí dne/дата 3. 6. 2022                                                                       

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

                                                                       Miroslava Jebavá

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.